ชื่อ
: นางสาวจีราพร พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม