บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

thumbs
นางสาวจีราพร พุ่มจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
099-2096616
thumbs
นางสาววาสนา ลอยป้อม
ครูผู้ดูแลเด็ก
084-3498818
thumbs
นายตรีภิมาย สุทธามณี
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
064-8277067
thumbs
นางสาวทิพวรรณ โสวรรณะ
คนงานทั่วไป
083-1143144
    person_upload/backend/groupphoto23_9.jpg person_upload/backend/groupphoto23_10.jpg
Share on Line
Share on Pinterest