บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

thumbs
นายปรีดา อินคง
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-6749701
thumbs
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
-
thumbs
นายวัชระ ต่อเชื้อ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
063-6075984
thumbs
นายคมศักดิ์ กุลบุตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
098-3349813
thumbs
นายสมชาย จันทร์แสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
092-2947780
thumbs
นายนิมิต มณี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

thumbs
นายนวพล มณี
คนงานเครื่องสูบน้ำ

thumbs
นายธรรมรัตน์ เงินเกิด
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาววิไลวรรณ ศรีวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-5471817
thumbs
นางสุดใจ เอี่ยมสำอางค์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
081-5884185
    person_upload/backend/groupphoto22_7.jpg person_upload/backend/groupphoto22_8.jpg
Share on Line
Share on Pinterest