บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

thumbs
นางเกตน์อิสรีย์ อั้งเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นายสราวุธ คชประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
062-9969635
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาณงาน
-
thumbs
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-
thumbs
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-
thumbs
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-
thumbs
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวโสภี คงเหล็ก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสาวสุจิตรา ทูลเชื้อ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวธิดารัตน์ บุญยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางกัญยา บุญยืน
พนักงานจ้างทั่วไป
099-0929389
thumbs
นายหนูการ มลาไวย์
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นางสาวสุภัค จวงอินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

thumbs
นางสาวน้ำผึ้ง พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
090-9851156
    person_upload/backend/groupphoto20_3.jpg person_upload/backend/groupphoto20_4.jpg
Share on Line
Share on Pinterest