บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

thumbs
นางสาววิพัตรา ทองคำ
ปลัด อบต.บางกระเบา
084-3621679
thumbs
นางเกตน์อิสรีย์ อั้งเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางสายธาร สิงห์โตวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นายปรีดา อินคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นางสาวจีราพร พุ่มจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

    person_upload/backend/groupphoto19_1.jpg person_upload/backend/groupphoto19_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest