บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

รายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์
1 นายพานุ    สังข์มงคล 111  หมู่ที่  1  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
2 นายอโนชา   เกสะโลมล 111  หมู่ที่  1  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
3 นายชั้น     บุญธรรม 114/1  หมู่ที่  1  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
4 นายถวิล    ศรีวงษ์ 114/2  หมู่ที่  1  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
5 นายมานพ    พรมเหลือง 7  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-0536721
6 นางสมศรี    เจริญแก้ว 12  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
7 นายนพดล   เจริญแก้ว 12  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
8 นายจรัญ    พรมเหลือง 13  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-5430407
9 นายธงฃัย   บัวปั้น 16  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
10 นายณรงค์   บัวปั้น 17  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-7726973
11 นายวสันต์    แก้วมณี 27  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 081-3430214
12 นายจำรัส    บัวปั้น 42  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 087-1015209
13 นายจารึก   นรสิงห์ 59  หมู่ที่  2  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
14 นายกุมภา   บัวปั้น 5/1  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-4906166
15 นายสมภพ   สกุลจีน 12  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
16 นายวรวิช   เขียวเพียร 15  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
17 นายนิมิต    มณี 18  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 086-1403729
18 นายสมชาย   แตงเพ็ชร์ 25/1  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
19 นางอารีย์วรรณ์   แถวทับ 35  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 086-8303042
20 นายเสมียน   อารีรอบ 41  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 083-5883772
21 นายอำนาจ   ทัศนวงษ์ 50  หมู่ที่  3  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 086-8334598
22 นางธนิษฐา   ทับทิม 1  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 081-6111361
23 นางพัชรี    จำนงค์ 7  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
24 นางสาวสุจิตรา  ทูลเชื้อ 7  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-4014855
25 นางจำนงค์   บัวปั้น 10  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
26 นายเฉลิมศักดิ์    นวลสุวรรณ 10/2  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
27 นายทองสุข   จิตรจุล 30  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 086-1406802
28 นายสาคร   เจริญแก้ว 30/1  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
29 นายประเมิน   เจริญแก้ว 38  หมู่ที่  4  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
30 นางหอมจันทร์   แหยมทอง 33  หมู่ที่  5  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
31 นายกิตติ   เจือจ้อย 46  หมู่ที่  5  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 087-7439638
32 นายวิเชียร   ภูทอง 11/2  หมู่ที่  6  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 087-0352736
33 นายจิรพงษ์   โสวรรณะ 32  หมู่ที่  6  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
34 นายสิทธิชัย   สังข์ทอง 39  หมู่ที่  6  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-5436976
35 นางอารียา  วงษ์ครุธ 57  หมู่ที่  6  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
36 นายสายยัน   สมชื่อ 18/2  หมู่ที่  7  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
37 นายประวิทย์   ฟักสอาด 28  หมู่ที่  7  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 081-1770195
38 นายเสงี่ยม   สีชัง 29/1  หมู่ที่  7  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-5476252
39 นางประไพ   สีชัง 63  หมู่ที่  7  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 083-0182918
40 นายประกิต   สีชัง 63  หมู่ที่  7  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
41 นายถวัลย์   ผิวคล้ำ 65  หมู่ที่  7  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 081-4429688
42 นายทรงกรด   ไกรวงษ์ 5/4  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 086-1525946
43 นายสมบัติ   บุญพร้อม 9/1  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
44 นายเสนาะ   สมบูรณ์ยิ่ง 10  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 082-4703860
45 นายสาโรจน์   เอี่ยมสำอางค์ 14  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 085-3905353
46 นายบุญยืน   รอดกร 17  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
47 นายเอนกพงษ์  เตมะเมี๊ยะ 28/3  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 081-1617137
48 นายดิลก   พุ่มพิจิตร 31  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
49 นายอำพัน  บุญตัว 31/2  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
50 นายวสันต์   อ่อนยิ้ม 42  หมู่ที่  8  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
51 นายสมบุญ   มณฑา 8/1  หมู่ที่  9  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
52 นายธนเดช   จันทร์แสง 26  หมู่ที่  9  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี -
53 นายมาณะ  จิตรจุล 29  หมู่ที่  9  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี 089-0366560
Share on Line
Share on Pinterest