บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

 

         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานจัดแนวทางการศึกษา
 2. งานจัดหลัสูตรการเรียนการสอน
 3. งานให้บริการการศึกษาทั่วไป

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานข้อมูล
 2. งานกิจกรรม
 3. งานส่งเสริมการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานข้อมูลพัฒนาการ
 2. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 3. งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 4. งานติดตามและประเมินผล

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานกิจการศาสนา
 2. งานส่งเสริมประเพรี ศิลปะและวัฒนธรรม
 3. งานส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน
Share on Line
Share on Pinterest