บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

 

         กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานก่อสร้างและบูรณถนน
 2. งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
 3. งานข้อมูลก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานประมาณราคา
 2. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 3. งานออกแบบและบริการข้อมูล

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานประสานกิจการประปา
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
 3. งานระบายน้ำ

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสำรวจและแผนที่
 2. งานวางผังพัฒนาเมือง
 3. งานควบคุมทางผังเมือง
Share on Line
Share on Pinterest