บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

ขอความร่วมมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน(OIT)

Share on Line
Share on Pinterest