บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest