บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest